Per tal d’ajudar en les dificultats que la persona es pugui trobar tant en el seu procés comunicatiu com en el lectoescriptor i per tal que arribi al seu màxim potencial, fem sessions individuals de prevenció, diagnòstic, intervenció i rehabilitació dels trastorns del llenguatge, la parla, la veu o la deglució tant en nens com en adults en qualsevol moment vital que es trobin.

ALTERACIONS DE LA PARLA

Disglòssia, disfèmia
Disàrtries
Retràs Fonològic

TRANSTORNS DEL LLENGUATGE

▶ Rertràs del llenguatge
Disfàsies, afàsies

ALTERACIONS DE LA LECTURA I ESCRIPTURA

Dislèxies
Disgràfies
Disortografia

ALTERACIONS DE LA VEU

Disfonies
Nòduls
Pòlips
Edemes

ALTERACIONS RELACIONADES AMB DETERIORAMENT COGNITIU

Pàrkinson
Alzheimer
Esclerosi lateral amiotròfica
Esclerosis multiples

ALTRES PATOLOGIES

Accidents cerebrovasculars
Tumors
Deficiències auditives
TGD, sindrome de down

TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Deglució atípica
Respiració oral